• កន្ត្រកអត់មានទំនិញ

ទូទាត់ប្រាក់ពេលដែលទទួលទំនិញ

ទូទាត់ប្រាក់ពេលដែលទទួលទំនិញ