កម្មផល កម្មពៀ ភាគ២

កម្មផល កម្មពៀ ភាគ២

កូដផលិតផល: 0086

បរិយាយ
ការមិនធ្វើអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងមួយការធ្វើអំពើល្អទាំងឡាយទាំងពួងមួយការតម្កល់ចិត្តឲ្យល្អប្រកបដោយសម្មាទិដ្ឋិមួយទាំងបីនេះជាបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់។
ដរាបណាបាបមិនទាន់ឱ្យផល បុគ្គលតែងសម្គាល់ថាបាបមានរសជាតិផ្អែមដូចទឹក ឃ្មុំលុះណាបាបឱ្យផល ទើបបុគ្គលនោះសម្គាល់ថាបាបគឺជាអាសិរពិសគួរឱ្យខ្លាចធ្វើអ្វីបានហ្នឹង! (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.25
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ