ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

កូដផលិតផល: 0267

បរិយាយ
ប្រើមនុស្ស 2 នាក់ឲ្យបានផលស្មើនឹងមនុស្ស 7 នាក់។
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ