កុំអស់សង្ឃឹម

កុំអស់សង្ឃឹម

កូដផលិតផល: 0069

បរិយាយ
កុំអស់សង្ឃឹម
ការអស់សង្ឃឹមនិងបាក់ទឹកចិត្ត មិនអាចជួយអ្វីដែលអ្នកឡើយមានតែនាំអ្នកទៅរកក្ដីវិនាសអន្តរាយតែប៉ុណ្ណោះ។ បើទោះជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយអ្នកមិនត្រូវបណ្ដាលឲ្យក្ដីអស់សង្ឃឹមដឹកច្រមុះអ្នកដើរឆ្ពោះទៅកាន់ជ្រោះមរណៈឡើយ។
សូមចិញ្ចឹមក្ដីសង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តជានិច្ច ទស្សនៈនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយព្រោះក្ដីសង្ឃឹមគឺជាអាយុជីវិត។
ដរាបណានៅមានជីវិត នៅតែមានសង្ឃឹមជានិច្ច។ ដរាបណានៅមានសង្ឃឹម ជីវិតនៅតែមានផ្លូវ។ បើមានផ្លូវទៅមុខគង់តែទៅដល់គោលដៅដែលខ្លួនចង់ទៅ។
ទាល់ផ្លូវ កុំឲ្យតែទាល់គំនិត និងអស់សង្ឃឹម។
អស់អីក៏អស់ទៅចុះ កុំឱ្យតែអស់សង្ឃឹម។
សង្ឃឹមប្រៀបដូចជាទឹកសន្សើមស្រោចព្រំជីវិត។
អានសៀវភៅនេះសិនមុននិងអស់សង្ឃឹម។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ