កូនឆ្នើម

កូនឆ្នើម

កូដផលិតផល: 0082

បរិយាយ
កូនឆ្នើមត្រូវចាប់ផ្ដើមពីតូច ទំពាំងស្នងឬស្សីនគរបុរីស្នងដោយមនុស្សឆ្នើម កូនកូនជាផ្ទាំងក្រដាសរឪពុកម្ដាយជាអ្នកផាត់ពណ៌ កូនឆ្នើមផ្ដើមពីឪពុកម្ដាយ កូនអាក្រក់អន្តរាយឪពុកម្ដាយជាអ្នកទទួលរង កូនរបស់លោកអ្នកអាចជាទ្រព្យឬជាបំណុលអាស្រ័យលើការចាត់ចែងរៀបចំរបស់លោកអ្នកនិងការបង្រៀនរបស់ឪពុកម្ដាយ កូនជាឈើ ឪពុកម្ដាយជាឈើ កូនជាម្សៅឪពុកម្ដាយជាអ្នកធ្វើឲ្យចេញជានំ ដំដែកទាន់នៅក្ដៅប្រដៅកូនចៅទាន់នៅក្មេង កុំពត់ស្រឡៅកុំប្រដៅមនុស្សចាស់ ឪពុកម្ដាយជាជាងស្មូន កូនៗជាដុំដីឥដ្ឋ កូនៗគឺជាគ្រាប់ពូជ ឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកបណ្ដុះ ការផ្ដល់គំនិតរបស់កូនប្រសើរជាងការផ្ដល់ជាទ្រព្យសម្បត្តិជាមាសប្រាក់ ឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនឆ្លាតជាមនុស្សឆ្នើមគួរអានសៀវភៅនេះ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ