គំនិតអាជីវកម្ម

គំនិតអាជីវកម្ម

កូដផលិតផល: 0006

បរិយាយ
សៀវភៅនេះនិយាយអំពីគោលគំនិតបង្កើត ពង្រឹង និងពង្រីកអាជីវកម្មឲ្យមានស្ថេរភាពនិងនិរន្តរភាព។
នរណាប្រើគំនិតបានច្រើនជាង អ្នកនោះនឹងក្លាយជាអ្នកជំនួញមានជាងគេនៅលើលោកនេះ។
(ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ