គំនិតអ្នកជំនួញ

គំនិតអ្នកជំនួញ

កូដផលិតផល: 0005

បរិយាយ
សៀវភៅនេះអាចជួយអ្នកឱ្យក្លាយជាអ្នកជំនួញពិតប្រាកដ។ អ្នកជំនួញពិតប្រាកដ ទោះជាអត់លុយក៏អាចចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួយបានដែរ ហើយបើចាប់ផ្ដើមជំនួញទៅ ជួបការបរាជ័យក៏គេនៅតែអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញបាន ព្រោះនៅក្នុងខ្លួនគេគឺជាប្រភពទ្រព្យនៃដើមទុន។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ