ឃើញមុខស្គាល់ចិត្ត

ឃើញមុខស្គាល់ចិត្ត

កូដផលិតផល: 0130

បរិយាយ
តើគេមានលាក់បាំងអ្វីនៅក្នុងចិត្ត? តើគេមានចិត្តចំពោះយើងដែរឬទេ? តើនិស្ស័យយើងត្រូវគ្នាឬទេ? ដឹងចិត្តបុរស យល់ចិត្តនារី។
$2.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ