ចិត្តសាស្រ្ដប្រើមនុស្ស

ចិត្តសាស្រ្ដប្រើមនុស្ស

កូដផលិតផល: 0010

បរិយាយ
មនុស្សដែលពូកែពុំមែនជាមនុស្សដែលពូកែធ្វើការងារនោះទេ តែជាមនុស្សដែលពូកែប្រើមនុស្សដែលពូកែធ្វើការងារ ឲ្យធ្វើការងារឲ្យខ្លួន។
មនុស្សដែលពូកែតែងតែធ្វើឱ្យមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនគេក្លាយជាមនុស្សពូកែដូចខ្លួនដែរ។
មនុស្សដែលពូកែពុំមែនជាមនុស្សដែលបង្ខំគេឱ្យធ្វើការអ្វីមួយដែលខ្លួនចង់នោះទេ តែជាមនុស្សដែលពូកែបណ្ដាលចិត្តឲ្យគេពេញចិត្តចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលខ្លួនចង់ឱ្យគេធ្វើនោះដោយខ្លួនឯង។
មនុស្សដែលពូកែគឺជាមនុស្សដែលតែងតែមានមនុស្សពូកែៗនៅជុំវិញខ្លួន។
បើចង់ដឹកនាំមនុស្សឲ្យបានល្អ និងមានប្រសិទ្ធភាព ចូរស្វែងយល់អំពីការស្ទូចត្រី។ បើការស្ទូចត្រីបានដោយប្រើវិធីណាមានប្រសិទ្ធភាព ការប្រើមនុស្សក៏មិនខុសអំពីការស្ទូចត្រីនោះដែរ។
គ្រប់ភារកិច្ចនៅក្នុងជីវិតសុទ្ធតែត្រូវប្រើសិល្បៈទាំងអស់ ទើបមានប្រសិទ្ធភាព គុណភាព និងមានសោភ័ណភាព។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ