ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

កូដផលិតផល: 0032

បរិយាយ
សៀវភៅនេះអ្នកនឹងបានយល់ដឹងអំពី
ប្រវត្តិនិងសារៈសំខាន់របស់លុយ
ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
ផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជីវិត
គន្លឹះវិនិយោគរបស់អ្នកមាន
វិទ្យាសាស្រ្តសន្សំលុយដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានមុនអាយុ 30
សៀវភៅនេះនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពី
ការវិវត្តរបស់លុយនាបុរេសម័យដល់បច្ចុប្បន្នព្រមទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃហិរញ្ញវត្ថុ
រូបនីយកម្មរូបិយវត្ថុជាតិ និងបរទេសដែលបង្កឱ្យមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិ
នាគារលើកស្ទួយរូបិយវត្ថុជាតិឲ្យមានចរន្តនៅលើទីផ្សារ
ដំណើរនៃការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោក
របៀបសន្សំប្រាក់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងឆាប់បំផុត
មាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ គំរូនៃផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ខ្លួននិងគ្រួសារ គន្លឹះនៃការចាត់ចែង សន្សំ វិនិយោគ និងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់មហាសេដ្ឋី គន្លឹះវិនិយោគរបស់អ្នកមានដែលធានាដល់ការចំណេញច្រើនកើនប្រាក់ចំណូល និងមាននិរន្តភាព ដំបូន្មានល្អៗវត្ថុពីកំពូលអ្នកមានជុំវិញពិភពលោក
ដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងជីវិត ត្រូវកំណត់ផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជីវិតឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអនុវត្តតាមផែនការនោះប្រកបដោយវិន័យ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ