ទម្លាប់

ទម្លាប់

កូដផលិតផល: 0065

បរិយាយ
ដំបូងមនុស្សបង្កើតទម្លាប់ ក្រោយមកទម្លាប់បង្កើតមនុស្សវិញ
មានទម្លាប់ល្អនាំមកនូវសេចក្ដីរីកចម្រើន តែបើមានទម្លាប់មិនល្អនាំមកនូវសេចក្ដីវិនាសអន្តរាយ។
ទម្លាប់ធ្វើឱ្យមនុស្សមានការរីកចម្រើន ហើយទម្លាប់ក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សអន្តរាយដែរបើមិនចេះគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំវា។
មនុស្សអន់ៗតែងតែត្រូវបានទម្លាប់ដឹកនាំ ហើយមនុស្សខ្លាំងៗតែងតែដឹកនាំទម្លាប់។
ដំបូងមនុស្សជាអ្នកបង្កើតទម្លាប់ បន្ទាប់មកទម្លាប់ជាអ្នកបង្កើតមនុស្សវិញ។
ទម្លាប់វាជាកញ្ជះដាច់ថ្លៃរបស់អ្នកបើអ្នកចេះប្រើវា តែវាជាចៅហ្វាយនាយដែលល្អរបស់អ្នកបានអ្នកចេះប្រើវា។
ទម្លាប់ទាល់តែអ្នកធ្វើពិបាកៗចំពោះវាទើបវាព្រមស្ម័គ្រចិត្តបម្រើអ្នក។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ