ទឹកចិត្តម៉ែឪ

ទឹកចិត្តម៉ែឪ

កូដផលិតផល: 0093

បរិយាយ
+ ធ្វើបុណ្យឲ្យទាន់ខែភ្លឺ
+ ត្រូវស្គាល់ម៉ែឪឲ្យច្បាស់
+ កូនមានថ្ងៃនេះព្រោះម៉ែឪ
+ ឈប់ធ្វើបាបចិត្តម៉ែឪទៀតទៅ
+ ម៉ែឪអត់នៅឲ្យកូនដេញរហូតទេ
+ គ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាឪពុកម្តាយគេ
+ ដោយសារកូន ព្រោះតែកូន ដើម្បីកូនគឺចិត្តក្នុងកាទូនកូន។
ហេតុផលជំរុញចិត្តកូនឲ្យផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថចំពោះឪពុកម្តាយ កុំឲ្យហួសពេល កូនគ្រប់រូបគួរដឹង ព្រោះឪពុកម្តាយ អត់នៅក្បែរកូនរហូតទេ។​​​​ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ