បុគ្គលិកល្អ

បុគ្គលិកល្អ

កូដផលិតផល: 0076

បរិយាយ
បុគ្គលិកល្អគឺជាទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុន
បុគ្គលិកអាក្រក់គឺជាបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុន
បុគ្គលិកល្អអាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសម្រេចគោលដៅ និងធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនទទួលបានជោគជ័យ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ