ប្រជុំពុទ្ធភាសិត

ប្រជុំពុទ្ធភាសិត

កូដផលិតផល: 0083

បរិយាយ
អរិយដ្ឋង្គិកមគ្គគឺធម៌ដូចជាផ្លូវមានអង្គ៨ដែលប្រសើរនេះឯងហៅថា សេចក្តីប្រតិបត្តិជាកណ្តាល។ អដ្ឋង្គិកមគ្គនោះមានដូចតទៅៈ ១. សម្មាទិដ្ឋិ ប្រាជ្ញាយល់ឃើញត្រូវ ២. សម្មាសង្កប្ប សេចក្តីត្រិះរិះត្រូវ ៣. សម្មាវាចា សម្ដីត្រូវ ៤. សម្មាកម្មន្ត ការងារត្រូវ ៥. សម្មាអាជីវៈ កិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ ៦. សម្មាវាយាម ព្យាយាមត្រូវ ៧. សម្មាសតិ សេចក្តីរឭកត្រូវ ៨. សម្មាសមាធិ កិរិយាតម្កល់ចិត្តឱ្យនឹងត្រូវ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.25
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ