ប្រភពគំនិតផលិតបញ្ញា

ប្រភពគំនិតផលិតបញ្ញា

កូដផលិតផល: 0055

បរិយាយ
គំនិតមាស គំនិតគួរពិចារណា គំនិតថ្លា ប្រាជ្ញាឆ្លាត វាចាត្រូវ ទង្វើត្រូវ
ប្រមូលផ្ដុំទៅដោយគំនិតទស្សនៈហេតុផលពីគ្រប់ទិសទីទូទាំងសាកលលោកគ្រប់សម័យការដែលធ្វើឱ្យលោកអ្នកយល់ដឹង និងរកឃើញផ្លូវត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រតិបត្តិក្នុងការងារ មុខរបរ និងក្នុងជីវិត ។
ងាយៗ ខ្លីៗ ខ្លឹម ខ្លាំង
ងាយយល់ ងាយចាំ ងាយចេះ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ