ផែនការជីវិត

ផែនការជីវិត

កូដផលិតផល: 0015

បរិយាយ
អាជីវកម្មមួយដំណើរការទៅរលូន និងជោគជ័យទៅបាន លុះត្រាតែមានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ ។ យ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរ បើមិនមានផែនការច្បាស់លាស់ទេ នោះជីវិតនិងត្រាច់ចរទៅដោយគ្មានទិសដៅ និងគោលដៅ រកកោះត្រើយនៃជីវិតពុំឃើញឡើយ។ ជីវិតដែលគ្មានផែនការច្បាស់លាស់ គឺជីវិតគ្មានន័យ គ្មានខ្លឹមសារ និងគ្មានអត្ថន័យ។ ដូច្នេះដើម្បីឲ្យជីវិតមានន័យខ្លឹមសារ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើផែនការជីវិតទាំងអស់គ្នា។ ហើយការធ្វើផែនការជីវិតយ៉ាងណានោះ មានបរិយាយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសៀវភៅនេះ។
"រស់នៅដោយដឹងផ្លូវមួយថ្ងៃ ប្រសើរជាងរសទៅដោយមិនដឹងផ្លូវអស់មួយជីវិត" (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ