ផ្ដើមគំនិតបង្កើតមុខរបរ

ផ្ដើមគំនិតបង្កើតមុខរបរ

កូដផលិតផល: 0039

បរិយាយ
មានជាទស្សនាទានខ្លះដែលអាចអោយលោកអ្នកមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្កើតមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ប្រើលុយឬលុយតិចតួច។
បើចង់មានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។
ចង់មានត្រូវចាប់ផ្ដើមបង្កើតមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួន
ចង់ចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឬប្រទេសជាតិត្រូវធ្វើជំនួញឬអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
មានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រឹមតែអាចជួយខ្លួនឯងបានទេថែមទាំងអាចជួយឲ្យអ្នកដទៃមានការងារធ្វើផង
អត់លុយក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មឬមុខរបរវាមិនសំខាន់ទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺមានគំនិត មានគំនិតអាចបង្កើតនិងដំណើរការអាជីវកម្មបាន
មានលុយមិនប្រាកដថាអាចធ្វើជំនួញឬអាជីវកម្មបានទេបើអត់គំនិត
ការហ៊ានសម្រេចចិត្តធ្វើជំនួញឬអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាការយកវាសនាទៅប្រថុយប្រថានក្នុងកណ្តាប់ដៃខ្លួនឯង
ចូលផ្ដើមគំនិតបង្កើតជំនួញផ្ទាល់ខ្លួន
ចូលជ្រើសរើសនូវអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ ហើយត្រូវស្រឡាញ់នូវអ្វីដែលបានជ្រើសរើស
ចាប់ផ្ដើមធ្វើវាពីថ្ងៃនេះទៅដើម្បីជីវិតស្រស់បំព្រងនិងទទួលបាននូវអ្វីៗដែលអ្នកចង់បាន
បើចង់មានត្រូវហ៊ានប្រថុយដែលការប្រថុយនោះត្រូវប្រកបដោយបញ្ញា (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ