ផ្នត់គំនិតអ្នកមាន

ផ្នត់គំនិតអ្នកមាន

កូដផលិតផល: 0002

បរិយាយ
សាបព្រោះពូជអ្វី រមែងទទួលបានផលនៃពូជនោះ។
ដាំដើមឈើត្រូវបម្រុងឬស ដាំមនុស្សត្រូវបម្រុងចរិត និងផ្នត់គំនិត។
អ្នកមានព្រោះគាត់មានផ្នត់គំនិតមាន អ្នកក្រព្រោះគាត់មានផ្នត់គំនិតក្រ។
(ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$5.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ