ផ្លាស់ប្ដូរជីវិត

ផ្លាស់ប្ដូរជីវិត

កូដផលិតផល: 0060

បរិយាយ
អ្នកគឺជាអ្វីដែលអ្នកគិត
នៅពេលអ្នកផ្លាស់ប្ដូរការគិតអ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរការជឿ
នៅពេលដែលអ្នកផ្លាស់ប្ដូរការជឿ អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថ
នៅពេលអ្នកផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថ អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់
នៅពេលដែលអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរទង្វើ
នៅពេលដែលអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទង្វើ ជីវិតរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរ...។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$5.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ