ពុទ្ធប្រវត្តិ

ពុទ្ធប្រវត្តិ

កូដផលិតផល: 0084

បរិយាយ
បុព្វហេតុនៃការវិលកើតវិលស្លាប់គឺមកពី អវិជ្ជា និងតណ្ហា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ពិចារណា ឃើញនូវបដិច្ចសមុប្បាទ គឺសភាវៈដែលកើតឡើងដោយសាបច្ច័យគ្រឿងអាស្រ័យទាក់ទងតៗ គ្នាទាំង១២គឺៈ
១. អវិជ្ជា
២. សង្ខារ
៣. វិញ្ញាណ
៤. នាមរូប
៥.អាយតនៈ
៦. ផស្សៈ
៧. វេទនា
៨. តណ្ហា
៩.ឧបាទាន
១០. ភព
១១. ជាតិ
១២. ជរា (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.25
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ