ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

កូដផលិតផល: 0017

បរិយាយ
ទស្សនៈ ចិត្តសាស្ត្រ វិធីសាស្រ្ត យុទ្ធសាស្ត្រ
អ្នកដឹកនាំល្អមានបីប្រភេទគឺ
១ អ្នកដឹកនាំដ៏ល្អ: គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលពូកែដោះស្រាយបញ្ហាអោយមនុស្ស។
២ អ្នកដឹកនាំដ៏ខ្លាំង: គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលពូកែដោះស្រាយបញ្ហាឱ្យមនុស្សពូកែលើកទឹកចិត្តមនុស្សពូកែបំផុសទឹកចិត្តមនុស្សពូកែជំរុញទឹកចិត្តមនុស្សនិងពូកែបណ្ដាលចិត្តមនុស្ស។
៣ អ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ គឺជាអ្នកដឹកនាំដែលពូកែបង្កើតអ្នកដឹកនាំខ្លាំង។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.50
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ