មូលហេតុក្រ

មូលហេតុក្រ

កូដផលិតផល: 0070

បរិយាយ
មូលហេតុក្រ
អ្នកកើតមកក្រវាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេតែបើអ្នកស្លាប់ទៅវិញក្រនោះទើបជាកំហុសរបស់អ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ