របៀបទទួលការងារ

របៀបទទួលការងារ

កូដផលិតផល: 0062

បរិយាយ
មិនមែនប្រធានក្រុមហ៊ុនមិនចង់ទទួលយកអ្នកឲ្យធ្វើការងារនោះទេ។ តែមកពីអ្នកមិនព្រមធ្វើឲ្យប្រធានក្រុមហ៊ុនពេញចិត្តនិងទទួលយកអ្នកអោយធ្វើការងារ។ សៀវភៅនេះនឹងប្រាប់អ្នកអំពីវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យប្រធានក្រុមហ៊ុនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយអ្នកហើយទទួលយកនាក់ឲ្យចូលបម្រើការងារដោយការពេញចិត្ត។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ