របៀបបង្កើតអាជីវកម្ម

របៀបបង្កើតអាជីវកម្ម

កូដផលិតផល: 0003

បរិយាយ
សម្រាប់ អ្នកដែលមានគោលបំណងចង់ធ្វើជំនួញ, អ្នកដែលចង់ចាប់ផ្តើមធ្វើជំនួញដំបូង, អ្នកដែលមានជំនួញស្រាប់ ហើយចង់អភិវឌ្ឍ, អ្នកដែលចង់ពង្រឹកអាជីវកម្មបន្ថែម ឬ អ្នកសាងធុរៈកិច្ច។ សៀវភៅនេះ និយាយអំពី ការវិភាគបរិយាកាសអាជីវកម្ម, ការជ្រើសរើសប្រភេទអាជិវកម្ម, គម្រោងអាជីវកម្ម, ការបង្កើតផលិតផល ឬសេវាកម្ម, យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ, ៨ ជំហាននៃដំណើការអាជីវកម្ម, ហេតុផល ១១ យ៉ាង នាំឱ្យអ្នកជំនួញបរាជ័យ។
(ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ