រលាស់ខ្លួនពីក្រទៅមាន

រលាស់ខ្លួនពីក្រទៅមាន

កូដផលិតផល: 0001

បរិយាយ
តើអ្នកនៅតែធ្វើការដើម្បីលុយទៀតឬ? សៀវភៅនេះគឺជាផ្លូវផ្លាស់ប្តូរជីវិតពីក្រទៅមាន។
(ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)។
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ

អ្នកមានមិនមែនជាមនុស្សពូកែធ្វើការទេ តែជាមនុស្សពូកែប្រើអ្នកពូកែធ្វើការ ឲ្យធ្វើការឲ្យខ្លួន។ សមិទ្ធិផលធំៗទាំងឡាយកើតឡើងពីការប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សច្រើននាក់ មិនមែនពីការខិតខំប្រឹងប្រែងពីមនុស្សតែម្នាក់ទេ។ យ៉ាងណាមិញ ការក្លាយជាអ្នកមាន មិនអាចទៅរួច ដោយការធ្វើការងារតែម្នាក់ឯងនោះទេ គឺទាមទារឲ្យយើងពូកែបង្កើតប្រព័ន្ធ និងបណ្ដាញការងារ ដើម្បីរកមនុស្សជាច្រើន មកធ្វើការ ទើបយើងអាចក្លាយជាអ្នកមាន។ អ្នកមានមិនមែនជាមនុស្សពូកែរកលុយទេ តែជាមនុស្សពូកែប្រើអ្នកពូកែរកលុយឲ្យរកលុយឲ្យខ្លួន។