លំហូសាច់ប្រាក់៤ទិស ភាគ១

លំហូសាច់ប្រាក់៤ទិស ភាគ១

កូដផលិតផល: 0031

បរិយាយ
មាគ៌ាឆ្ពោះទៅកាន់សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ
សៀវភៅនេះបង្ហាញពី
របៀបចាត់ចែងគ្រប់គ្រងនិងវិនិយោគលុយ
វិធីរបស់ខ្លួនពីភាពក្រីក្រទៅកាន់ភាពស្ដុកស្ដម្ដ
មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានអ្នកមាននិងអ្នកក្រ
វិធីផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនៃការគិតចំពោះលុយ
វិធីរកប្រាក់របស់អ្នកមាននិងអ្នកក្រ
ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ
អាថ៌កំបាំងនៃអ្នកមាននិងអ្នកក្រ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ