លំហូសាច់ប្រាក់៤ទិស ភាគ២

លំហូសាច់ប្រាក់៤ទិស ភាគ២

កូដផលិតផល: 0018

បរិយាយ
មាគ៌ាឆ្ពោះទៅកាន់សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ សៀវភៅនេះបង្ហាញពី អាថ៌កំបាំងនៃអ្នកមាននិងអ្នកក្រ ភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ វិធីរកប្រាក់របស់អ្នកមាននិងអ្នកក្រ វិធីរលាស់ខ្លួនពីក្រទៅកាន់ភាពស្តុកស្តម្ភ វិធីផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនៃការគិតចំពោះលុយ មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានអ្នកមាននិងអ្នកក្រ សៀវភៅ"លំហូរសាច់ប្រាក់ 4 ទិសរបស់ពួកអ្នកមាន"គឺបរិយាយអំពីវិធីដែលមនុស្សមួយចំនួនធ្វើការងារតិចមានចំណូលច្រើន ចំណាយលើពន្ធដារតិច និងបង្រៀនពីវិធីដើម្បីទទួលបានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ តើអ្នកធ្លាប់សួរខ្លួនឯងនូវសំណួរដូចខាងក្រោមដែរឬទេ? ហេតុអ្វីបានជាអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនក្នុងស្ថានភាពមានហានិភ័យតិចតួចខណៈពេលមានអ្នកវិនិយោគជាច្រើនជួបនូវវិបត្តិក្ស័យធន? ហេតុអ្វីបានជានិយោជិកផ្លាស់ប្ដូរពីការងារមួយទៅមួយទៀត ខណៈពេលដែលមានហានិភ័យមួយចំនួនសម្ងំធ្វើការមួយកន្លែងដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មរឹងមាំផ្ទាល់ខ្លួន។ តើខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានអ្វីខ្លះខ្លះប្ដូរបន្ទាប់ពីយុគឧស្សាហកុម្មឆ្លងចូលយុគព័ត៌មានវិទ្យា។ កែវខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ឱកាសនៃការផ្លាស់ប្ដូរនោះដើម្បីបង្កើតគុណសម្បត្តិ និងរិះរកវិធីឈានទៅរកសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយវិធីណា? សៀវភៅនេះស្ដីពីប្រភពចំណូលទាំង 4 នៃលំហូរសាច់ប្រាក់ ត្រូវបាននិពន្ធឡើងសម្រាប់អ្នកបើអ្នកបានត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បី... ផ្លាស់ពីសន្តិសុខការងារ នឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកពិភពនៃសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដសម្រាប់ជីវិត គ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ចំពោះអនាគតហិរញ្ញវត្ថុ មូលហេតុចម្បងដែលមនុស្សជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុគឺព្រោះតែពួកគេបានចំណាយពេលវេលាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងសាលារៀនប៉ុន្តែមិនបានរៀនអំពីលុយ។ ជាលទ្ធផលគឺអ្នកទាំងអស់នោះបានរៀនពីរបៀបធ្វើការងារដើម្បីបានលុយ...ប៉ុន្តែមិនមែនរៀនពីវិធីធ្វើឲ្យលុយមកធ្វើការជំនួសគេឡើយ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ