វិធីធ្វើឲ្យកូនឆ្លាត

វិធីធ្វើឲ្យកូនឆ្លាត

កូដផលិតផល: 0074

បរិយាយ
កូនឆ្លាត ជាបំណងប្រាថ្នារបស់ពុកម្ដាយគ្រប់រូប។ ឪពុកម្ដាយល្ងង់ក៏ចង់ឱ្យកូនឆ្លាត ឪពុកម្ដាយឆ្លាតក៏ចង់អោយកូនឆ្លាត។ ទោះឪពុកម្ដាយមិនឆ្លាតក៏អាចធ្វើអោយកូនឆ្លាត ឲ្យតែឪពុកម្ដាយនោះមានវិធីឆ្លាតសម្រាប់កូន។ ឪពុកម្ដាយឆ្លាតក៏អាចធ្វើឱ្យកូនឆ្លាតឪពុកម្ដាយឆ្លាតក៏អាចធ្វើឱ្យកូនឆ្លាតសំខាន់ពុកម្ដាយទាំងអស់ត្រូវដឹងអំពីរបៀបដែលធ្វើអោយកូនឆ្លាត។
កូនឆ្លាតមកពីឪពុកម្ដាយ កូនល្ងង់ខ្លៅមកពីឪពុកម្ដាយ
ទំពាំងស្នងឬស្សី កូនប្រុសស្រីស្នងឪពុកម្ដាយ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ