វិធីនិយាយជាមួយកូនវ័យជំទង់

វិធីនិយាយជាមួយកូនវ័យជំទង់

កូដផលិតផល: 0312

បរិយាយ
ដោយមិនធ្វើបាបរាងកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់គេហើយធ្វើឲ្យគេអាចរស់នៅជាមួយអ្នកបានដោយមិនឈ្លោះឬប្រឆាំងនឹងអ្នក។
$3.38
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ