វិធីបង្រៀនមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកមាន

វិធីបង្រៀនមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកមាន

កូដផលិតផល: 0021

បរិយាយ
សៀវភៅនេះបង្ហាញអំពីអ្វីដែលឪពុកមានបង្រៀនកូនរបស់ពួកគេឲ្យក្លាយជាអ្នកមានដែលឪពុកក្រនិងឪពុកមធ្យមមិនមករៀនសោះ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$5.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ