វិធីយកឈ្នះចិត្តមនុស្ស

វិធីយកឈ្នះចិត្តមនុស្ស

កូដផលិតផល: 0241

បរិយាយ
កំពូលបច្ចេកទេសដើម្បីយកឈ្នះចិត្តមនុស្សមិនថាជា អតិថិជន គូប្រជែង ចៅហ្វាយនាយ មិត្តភក្កិឬអ្នកជុំវិញខ្លួនធានាថាបានផលគ្រប់គ្នា។
$2.50
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ