វិធីអានចិត្តអ្នកនៅក្បែរខ្លួន

វិធីអានចិត្តអ្នកនៅក្បែរខ្លួន

កូដផលិតផល: 0290

បរិយាយ
អាចដឹងបានយ៉ាងងាយដោយមិនបាច់បារម្ភថា អ្នកដែលនៅក្បែរយើងកំពុងធ្វើអ្វីប្រសិនបើអ្នកសិក្សាពីសៀវភៅនេះឲ្យច្បាស់នោះអ្នកនឹងស្គាល់ពីមនុស្សទាំងមុខមាត់និងជម្រៅចិត្តរបស់គេទៀតផង។
$2.25
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ