សិល្បៈយកឈ្នះចិត្តមនុស្ស

សិល្បៈយកឈ្នះចិត្តមនុស្ស

កូដផលិតផល: 0262

បរិយាយ
ជួបជាមួយនឹងកំពូលវិធីគ្រប់គ្រងមនុស្សគ្រប់គ្រងមុខជំនួញ យុទ្ធសាស្ត្រនិងសិល្បៈនៃការធ្វើជំនួញ ស្គាល់ពីសត្រូវ ស្គាល់ខ្លួនឯង ចម្បាំង 100 ដងឈ្នះ 100 ដង ដឹងពីវិធីយកឈ្នះចិត្តមនុស្សដើមពីកំពូលយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើជំនួញ100ដង ជោគជ័យទាំង 100 ដង។
$3.50
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ