សិល្ប៍វិធីក្នុងការនិយាយ

សិល្ប៍វិធីក្នុងការនិយាយ

កូដផលិតផល: 0110

បរិយាយ
កែច្នៃការសន្ទនាឱ្យមានអត្ថរស
សាងខ្លួនឯងដោយការចេះប្រើពាក្យសំដី
បង្កើតចំណងមេត្រី មិត្តភាព ក្ដីស្រឡាញ់ហ្វឹកហាត់ការសន្ទនាឲ្យមានប្រយោជន៍
ទម្លុះទម្លាយឧបសគ្គក្នុងការចរចា។
$3.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ