ហេតុអីត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថាហេតុអ្វី

ហេតុអីត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថាហេតុអ្វី

កូដផលិតផល: 0272

បរិយាយ
ហេតុអ្វីត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថាហេតុអ្វី ពីព្រោះរាល់ភាពជោគជ័យនៃមុខជំនួញត្រូវចាប់ផ្ដើមពីសំណួរត្រឹមមួយប្រយោគ។
$6.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ