អាញស្ដាញយល់ស្របនឹងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធ

អាញស្ដាញយល់ស្របនឹងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធ

កូដផលិតផល: 0379

បរិយាយ
ធម៌ពិសោធបានដោយវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីៗមួយចំនួនដែរអញស្តាញបានរកឃើញជាអ្វីដែលព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងមុនជាង 2000 ឆ្នាំមកហើយ។
$3.38
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ