អាប្រាហាំ លីនខុន

អាប្រាហាំ លីនខុន

កូដផលិតផល: 0025

បរិយាយ
ជាប្រធានាធិបតីទី 16
ជាប្រធានាធិបតីដ៏អស្ចារ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
អាប្រាហាំ លីនខុន គឺជាប្រធានាធិបតីទី 16 ដែលបានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងកាត់សង្រ្គាម និងវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ធំបំផុតមួយ ក៏ប៉ុន្តែរក្សាបាននូវភាពរូបរួមនៃបណ្ដារដ្ឋអាមេរិច។ លោកក៏ជាប្រធានាធិបតីដែលបានបិទបញ្ចប់ការប្រើមនុស្សជាទេសករនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិក។ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងក្រដាសប្រាក់ 5 ដុល្លាររូបនេះ ក៏បានបន្សល់ទុកនូវគំនិតនិងទស្សនៈដ៏មានតម្លៃជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សជាតិ។
នៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺបង្ហាញអំពីទស្សនៈល្អៗដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានជាប្រយោជន៍ច្រើន។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ