អ្នកបរាជ័យ អ្នកជោគជ័យ

អ្នកបរាជ័យ អ្នកជោគជ័យ

កូដផលិតផល: 0061

បរិយាយ
អ្នកបរាជ័យជាអ្នកជោគជ័យ មនុស្សដូចគ្នាមានជោគវាសនាខុសគ្នាតើមកពីមូលហេតុអ្វី?
ចម្លើយគឺមកពី ការគិត ជំនឿ ទម្លាប់ ចរិត និងទង្វើរបស់ពួកគេ។
អ្នកបរាជ័យគិតឃើញអ្វីដែលអ្នកដទៃគិតឃើញ
ខណៈអ្នកជោគជ័យគិតឃើញអ្វីដែលអ្នកដទៃគិតមិនឃើញ។
អ្នកបរាជ័យមើលឃើញអ្វីដែលអ្នកដទៃមើលឃើញ ខណៈអ្នកជោគជ័យមើលឃើញអ្វីដែលអ្នកដទៃមើលមិនឃើញ។
អ្នកបរាជ័យតែងតែនិយាយនូវអ្វីដែលខ្លួនមិនចង់បាន
ខណៈអ្នកជោគជ័យតែងតែនិយាយនូវអ្វីដែលខ្លួនចង់បាន។
អ្នកបរាជ័យធ្វើអ្វីដែលអ្នកដទៃធ្វើរួចហើយខណៈអ្នកជោគជ័យធ្វើអ្វីដែលអ្នកដទៃមិនធ្វើ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ