អ្នកលក់ដ៏កំពូល

អ្នកលក់ដ៏កំពូល

កូដផលិតផល: 0014

បរិយាយ
យុទ្ធសាស្ត្រលក់ដ៏មហិមា
ចិត្តសាស្ត្រទំនាក់ទំនង
យុទ្ធសាស្ត្រសាងខ្លួនក្លាយជាអ្នកលក់ដ៏កំពូល
ធ្វើឱ្យឱ្យអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍
ធ្វើឲ្យអតិថិជនជាប់ចិត្ត
សម្រាប់: បុគ្គលិកផ្នែកលក់ ប្រធានប្រតិបត្តិផ្នែកលក់ ប្រធានក្រុមហ៊ុន ម្ចាស់អាជីវកម្មនានា និងអ្នកដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាអ្នកលក់ដ៏កំពូលចង់ក្លាយជាអ្នកជំនួញនិងចង់ក្លាយជាអ្នកមាន។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$4.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ