ឳកាសមាស

ឳកាសមាស

កូដផលិតផល: 0038

បរិយាយ
អ្នកល្ងង់រង់ចាំឱកាស
មនុស្សឆ្លាតស្វែងរកឱកាស
មនុស្សគតិបណ្ឌិតបង្កើតឱកាស
មានលុយច្រើនមិនមែនសុទ្ធតែអាចធ្វើជំនួញបានទេមានគំនិតច្រើនទើបជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការធ្វើជំនួញដ៏មហិមា
មុនចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញត្រូវគិត ថាតើចំណេញប៉ុន្មាន?មិនត្រូវគិតថាត្រូវចំណាយប៉ុន្មានទេ?
ដើមទុនពិតប្រាកដនៃការធ្វើជំនួញមិនមែន លុយទេ តែជាគំនិត
អ្នកជោគជ័យតែងបង្កើតឱកាស រីឯអ្នកបរាជ័យតែងតែរង់ចាំឱកាស
អ្នកមានចេះមើលឱកាស ចេះបង្កើតឱកាស និងចេះចាប់យកឱកាស (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ