២៧វិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្ស

២៧វិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្ស

កូដផលិតផល: 0442

បរិយាយ
គ្មាននរណាផ្លាស់ប្ដូរណាបានទេបែកគេមិនភ្ញាក់រលឹកខ្លួនឯងហើយគ្រប់គ្រងគ្រឿងយន្តបានប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្សមិនបានទេហើយបញ្ជាឲ្យបែកឆ្វេងដៃស្ដាំបានប៉ុន្តែបងផ្គាប់ចិត្តមនុស្សមិនបានទេយើងគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្សបានឬមិនបានបើដឹងវិធី។
$2.25
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ