10នាទីក្លាយជាកំពូលអ្នកលក់

10នាទីក្លាយជាកំពូលអ្នកលក់

កូដផលិតផល: 0244

បរិយាយ
គ្រប់គ្នាគឺជាអ្នកលក់តែសុំត្រឹម 10 នាទីប៉ុណ្ណោះ សៀវភៅនេះនឹងអាចទាញលុយចូលមករកអ្នកយ៉ាងច្រើនមហាសាលហើយគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាហៅអ្នកថាកំពូលអ្នកលក់។
$3.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ