វិធីចៀសវាង199ស្ថានការធ្វើឲ្យខាតពេលវេលា

វិធីចៀសវាង199ស្ថានការធ្វើឲ្យខាតពេលវេលា

កូដផលិតផល: 0174

បរិយាយ
ណែនាំពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានការណ៍ផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ពេលវេលាទាំងក្នុងជីវិតការងារនិងជីវិតផ្ទាស់ខ្លួន ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាខ្លួនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
$2.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ