ភាពជាអ្នកដឹកនាំ 5កម្រិត

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ 5កម្រិត

កូដផលិតផល: 0188

បរិយាយ
ប្រការសំខាន់ដែលអ្នកដឹកនាំមិនគួររំលងចេញពីចំណុចចាប់ផ្ដើមឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏សម្បូរបែប។
$7.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ