គិតបែបអ្នកដឹកនាំ ធ្វើបែប Google

គិតបែបអ្នកដឹកនាំ ធ្វើបែប Google

កូដផលិតផល: 0219

បរិយាយ
គិតបែបអ្នកដឹកនាំ ធ្វើបែប Google នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីវិធីគិត ជំនឿឬកន្លងនៃការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដែរហាក់ខុសប្លែកពីក្រុមហ៊ុនទូទៅដូចជារឿងវប្បធម៌អង្គការយុទ្ធសាស្ត្រការបង្កើតបរិយាកាសជុំវិញដែលអំណោយដល់ការបង្កើតការអនុវត្តហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនោះគឺការជួលមនុស្សពូកែ។
$6.00
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ