រស់ដោយប្រាជ្ញា III

រស់ដោយប្រាជ្ញា III

កូដផលិតផល: 0047

បរិយាយ
ថ្ងៃមួយបុរសម្នាក់បានជួបទស្សនវិជ្ជាដ៏អស្ចារ្យម្នាក់គឺសូក្រាត ហើយបាននិយាយទៅសូក្រាតថា សូក្រាត តើអ្នកមានបានដឹងរឿងលិចឬមួយរបស់មិត្តអ្នកទេ? សូក្រាតឃាត់ ឈប់សិនមុននឹងអ្នកប្រាប់រឿងមកខ្ញុំ ខ្ញុំចង់ឱ្យអ្នកឆ្លើយនូវសំណួរសំខាន់បីរបស់ខ្ញុំសិន មនុស្សឆ្ងល់ សំណួរសំខាន់ចំនួន 3 សូក្រាត ត្រូវហើយមុនពេលដែលអ្នកប្រាប់ខ្ញុំអំពីមិត្តខ្ញុំ ព្រោះវាអាចជាវិធីមួយដើម្បីឱ្យដឹងថាអ្វីដែលអ្នកនឹងនិយាយនោះគឺសាកសមសម្រាប់ខ្ញុំគួរតែស្តាប់ដែរឬទេ។
សំណួរទី 1 នោះ វាគឺជាការពិត។ តើអ្នកប្រាកដទេថាអ្វីដែលអ្នកនឹងប្រាប់ខ្ញុំគឺជាការពិត? បុរសនោះបាននិយាយមិនច្បាស់ទេ។ តាមពិតខ្ញុំគ្រាន់តែបានឮគេនិយាយអំពីវា។ សូ ក្រាត ដូច្នេះអ្នកពិតមិនដឹងថាតើវាជាការពិតឬមិនពិត មែនទេ?
ឥឡូវនេះយើងសាកល្បងសំណួរទី 2 នោះគឺតើរឿងដែលអ្នកនឹងប្រាប់អំពីមិត្តខ្ញុំនោះវាជារឿងល្អឬអាក្រក់? បុរសឆ្លើយនោះថាវាមិនមែនជារឿងល្អទេ។ សូក្រាតបានបន្តថាដូច្នេះអ្នកចង់ប្រាប់ខ្ញុំអ្វីមួយមិនល្អពីគាត់ថែមទាំងអ្នកមិនជាក់ច្បាស់ថាវាជាការពិតឬអត់ផងផង។
ឥឡូវអ្នកត្រូវតែឆ្លើយសំណួរទី 3 នោះគឺ តើរឿងដែលអ្នកនឹងនិយាយមកខ្ញុំនោះវាជារឿងមានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំទេ? បុរសឆ្លើយទេមិនមានទេ។ សូ ក្រាតសរុបមកប្រសិនបើអ្វីដែលអ្នកចង់ប្រាប់ខ្ញុំគឺមិនពិតក៏មិនមែនជារឿងល្អហើយក៏មិនមែនសូម្បីតែមានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់ប្រាប់វាមកខ្ញុំ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ