រស់ដោយប្រាជ្ញា V

រស់ដោយប្រាជ្ញា V

កូដផលិតផល: 0049

បរិយាយ
ស្នេហានិងប្រាក់
ស្នេហាពិតប្រាកដមិនកើតឡើងពីទឹកប្រាក់នោះទេ។ ស្នេហាដែលកើតឡើងដោយសារទឹកប្រាក់គឺសុទ្ធតែស្នេហាក្លែងក្លាយ។ បើគេបោះបង់ទឹកចិត្តស្នេហារបស់អ្នកចោលដោយសារតែគ្មានទឹកប្រាក់នោះចូលកុំអស់សង្ឃឹម។សូមយកវាជាមូលហេតុនិងកត្តាជំរុញលើកទឹកចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងខ្លួន សមត្ថភាពប្រាក់ដើម្បីកុំឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់គេក្លាយជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ។ (ដោយលោកគ្រូ អួន សារ៉ាត់)
$3.75
ចំនួន :

នៅទំនិញ

  • ព័ត៌មានផលិតផល
  • ការអត្ថាធិប្បាយ